Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wraz z rozpoczęciem się transformacji systemowej nastąpiło otwarcie polskiej gospodarki na międzynarodową konkurencję. Polskie firmy w szybkim tempie nadrobiły dystans dzielący je od podmiotów działających od wielu lat w gospodarce rynkowej. Jednym z obszarów, który podlega dynamicznemu rozwojowi jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management, w skrócie HCR) oznacza ogół działań związanych z dysponowaniem posiadanymi zasobami ludzkimi przez dana organizację, podejmowanych dla osiągnięcia jej celów, którym nadaje się strategiczne znaczenie. Inaczej jest to sposób kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem urzeczywistniają zaplanowane przez organizację cele, a tym samym zabezpieczą jej przewagę nad konkurencją.

Rozpatrując zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi, należałoby przyjąć, że ludzie nie są zasobem, lecz nim dysponują (ogółem cech i właściwości w nich ucieleśnionych, które umożliwiają pełnienie różnych ról w organizacji.

Do najważniejszych czynników zarządzania zasobami ludzkimi (HCR)

Zarządzanie zasobami ludzkimi ma wymiar funkcjonalny, instytucjonalny i instrumentalny. W wymiarze funkcjonalnym obejmuje ono organizowanie poszczególnych zadań i czynności w procesy tworzenia wartości; wymiar instytucjonalny obejmuje określenie ról i kompetencji podmiotów-tej części zasobu ludzkiego, która jest uprawniona do podejmowania decyzji personalnych. W wymiarze instrumentalnym dotyczy doboru właściwych technik i metod rozwiązywania problemów personalnych.

stat4u