Cele zarządzania zasobami ludzkimi

Uniwersalnym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest dostarczenie wartości dla interesariuszy przez osiągnięcie i utrzymanie wysokiej efektywności pracy oraz podnoszenie wartości kapitału ludzkiego zgodnie z nadrzędnymi celami organizacji. Kluczowym pojęciem w formułowaniu celów HCR-u jest misja, czyli wizji strategicznej danego przedsiębiorstwa. Sformułowania zawarte w misji organizacji stanowią podstawę do ustalenia celów strategicznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Samo pojęcie celu to nic innego jak oczekiwany stan rzeczy, który organizacja chce osiągnąć.

Do pożądanych celów zarządzania zasobami ludzkimi zalicza się:

stat4u